همزمانی ناخوشایند

اکثر مواقع در اتاق کارم نیمه باز است. در هفته تعداد انگشت شماری تلفن به اتاقم می شود. در هفته تعداد انگشت شماری آدم به اتاقم مراجعه می کنند. نمی دانم چرا همیشه موقعی که درم بسته است، کسی تلفن می کند و درست در همان موقع کسی در می زند و معمولاٌ هم تلفن طوری است که نمی توانم قطع کنم و بگویم: بفرمایید. و نمی دانم چرا شخص پشت در صدای با تلفن حرف زدن مرا نمی شنود و فکر می کند که نیستم.

باربانیا

/ 2 نظر / 8 بازدید
قاسم

استاد شدی اما هنوز قانونِ مورفی را یاد نگرفته‌ای یا باور نکرده‌ای؟

isphilosophy

بولتن دانشجويان و دانش‌آموختگان فلسفه ايران Iranian Students of Philosophy www.isphilosophy.com