درک خیلی از قواعد زبان ترکی برای ما فارس زبانها خیلی سخت است. اما در این بین از همه سخت تر قاعده ی مختصر کردن اسمهاست. من هیچ وقت نفهمیدم چطور "اکبر" تبدیل به "اپی"، "جواد" تبدیل به "جابه"و "منصور" تبدیل به "مجی" می شود. البته اینها فکر کنم مخصوص زنجان است و شهرهای دیگر مدل خودشان را برای مختصر کردن اسمها دارند. مثلا در اردبیل به محمد می گویند "ممی"! چند نمونه ی دیگر از این اختصارات اینها هستند:

رقیه > روقان

ربابه > روبوش

عفت > عوفان

/ 0 نظر / 13 بازدید